Thursday, May 24, 2012

CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ!

ĐƯỜNG SẬP Ở TÀU!

_____________________________________________________________________


BÉ BỰ XUẤT HÀNH!
________________________________________________________________________


NGƯỜI KHÔNG CHÂN


_____________________________________________________________________________


CÓ THỂ TÈ LUÔN TRÊN XE