Tuesday, September 11, 2012

HỆ THỐNG HẦM NGẦM Ở TRUNG QUỐC

Năm 1969 Mao xếnh xáng ra lệnh xây dựng một hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất tại thành phố Bắc Kinh. Hệ thống này được thiết kế cho 6 triệu người tạm trú trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh không xảy ra, công trình siêu đẳng này dần dần hoang phế...