Monday, August 26, 2013

CÔNG VIÊN HÒA BÌNH Ở BẮC KINH


Làm cho lấy có và bôi bác các kiến trúc của thế giới. 
Đúng là a tàu phù!