Monday, August 26, 2013

DÂN CHƠI XỨ TÀU...
Một gia đình có 7 người đã sống 3 năm trong tình trạng này dù  không có điện, không có nước, không có cả hệ thống cống rãnh...
Chính vì sự cứng đầu của họ mà thành phố không thể nào làm xong con đường cao tốc vào thành phố. 
Mẹ kiếp sao nó sợ nhân dân của nó đến thế?


_____________________________________NHẤT QUẬN CÔNG....