Wednesday, November 16, 2011

NỮ CẢNH SÁT GIAO THÔNG BẮC HÀN

Vì thiếu điện và có rất ít đèn giao thông hoạt động ở thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, nên chính phủ thường phải dùng cảnh sát để hướng dẫn giao thông trong thành phố. Đây cũng là dịp may để chú phỉnh ta phô trương những phụ nữ đẹp mà họ có được. Du khách không thể chụp hình nhiều thứ nhưng nếu muốn bấm vài bô nữ cảnh sát giao thông thì vô tư!