Thursday, May 31, 2012

CHUYỆN BÊN TÀU!


HỚT TÓC KIỂU LƯƠNG SƠN BẠC

_______________________________________________________
CÓ CÔNG MÀI SẮC CÓ NGÀY NÊN KIM____________________________________________________________

COI CHỪNG GHẺ TÀU LÂY SANG BIỂN ĐÔNG