Tuesday, December 25, 2012

NAM DƯƠNG QUA ỐNG KÍNH CỦA DEWAN IRAWAN
TRƯỜNG TÚC BẤT CHI LAO