Saturday, December 1, 2012

MỘT GÓC NHÌN KHÁC!CHUYỆN BÊN TÀU...


CHÚNG TA PHẢI SỐNG!


_____________________________________________________________TẠI SAO PHẢI BÀNH TRƯỚNG!__________________________________________________________


CHÍNH SÁCH MỊ DÂN!


_________________________________________________________CƯƠNG SƯỜN CÁCH MẠNG

______________________________________________________________


ĐIẾM XẢO QUỐC TẾ