Saturday, May 19, 2012

THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN CỦA MAO!

CHÍN MÉT VUÔNG CỦA ĐẢNG 
DÀNH CHO NGƯỜI DÂN XỨ LẠ!