Sunday, July 7, 2013

PHƯƠNG TIỆN HAY CỨU CÁNH?
"Phát hiện một bài hát của Trịnh Công Sơn về Bác Hồ?!"(từ Quê Choa)


Bonus Như Cánh Vạc Bay Phạm Ngọc Lân đàn hát...