Thursday, April 5, 2012

BIỂU TƯỢNG CƯỜI KIỂU NHẬT___________________________________________________________________________


ĐẤU TRANH SINH TỒN_____________________________________________________________________________
HỒ CÁ CẢNH LỚN NHẤT THẾ GIỚI

 (Hồ cá cảnh này ở Bá Linh, chứa được 900 000 lít nước và nuôi sống 2600 con cá...)