Monday, September 24, 2012

Ở BẦU THÌ DÀI Ở ỐNG THÌ TRÒN

__________________________________


ĐAU THẤU TRỜI XANH!